Global Power I Can Control All The Elements

ปรมจารย์ควบคุมองค์ประกอบธาตุ

全球异能:我掌控所有元素

ฉินเฟิงเดินทางไปยังจักรวาลคู่ขนานและพบว่าโลกมีการเปลี่ยนแปลงและนักธาตุได้กลายเป็นปรมาจารย์ของมนุษยชาติ อาศัยระบบการตื่นขึ้น Qin Feng เริ่มดำเนินการบนเส้นทางของการยกระดับจากด้านล่างสู่การเป็นพระเจ้า!

ต่างโลก

แฟนตาซี

ผจญภัย

แอ็คชั่น

เกิดใหม่

2.08K

Prince manga
ผู้แปลผลงานชิ้นนี้

Prince manga

ผู้เผยแพร่ผลงาน