ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้และบริการ (Terms of service)


เกี่ยวกับเรา

เราเป็นผู้ให้บริการหนังสือในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ นักเขียนสามารถให้บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แก่เรา โดยการอัปโหลดหนังสือผ่านบริการของเรา เพื่อให้เราจัดทำ เผยแพร่ และให้บริการแก่ผู้อ่าน ในขณะที่ผู้อ่านสามารถเลือกอ่านหนังสือตามหมวดหมู่ที่สนใจ นอกจากนี้ผู้อ่านยังสามารถแสดงความคิดเห็นของตนเองให้กับนักเขียนและผู้อ่านคนอื่นๆ ได้ โดยการเขียนรีวิวและคอมเมนต์

บริการของเรา

การเข้าใช้บริการของเรา หมายถึง คุณได้เข้าทำสัญญากับเรา และยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดที่เกี่ยวกับการใช้งานบนเว็บไซต์ของเราแล้วและเราอาจจะมีการอัปเดตข้อกำหนดต่างๆ ให้คุณทราบเป็นครั้งคราว

หลักปฏิบัติพื้นฐานของผู้ใช้บริการ

ในการใช้บริการของเรา คุณจะต้องปฏิบัติตามหลักปฏิบัติพื้นฐานต่อไปนี้อย่างเคร่งครัด

  • เก็บรักษาชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านที่ลงทะเบียนไว้ด้วยความระมัดระวัง ไม่ให้รหัสผ่านของคุณแก่บุคคลอื่นหรือใช้ชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านของผู้อื่น

  • ไม่ละเมิดหรือทำอันตรายต่อผู้อื่น (หรือข่มขู่หรือสนับสนุนให้เกิดการละเมิดหรือการทำอันตรายดังกล่าว) ตัวอย่างเช่น การทำให้เข้าใจผิด หลอกลวง แอบอ้างบุคคลอื่นอย่างผิดกฎหมาย กลั่นแกล้ง ก่อกวน หรือคุกคามบุคคลอื่น หรือโพสต์เนื้อหาหรือข้อความที่มีลักษณะน่าขุ่นเคือง ด่าทอ หมิ่นประมาท อนาจาร ข่มขู่ หรือหยาบคาย

  • ไม่ใช้เว็บไซต์ของเราเพื่อผลประโยชน์ทางการค้าในนามส่วนตัว หรือในนามของบุคคลอื่น นอกเหนือจากเป็นการใช้งานโดยทั่วไปภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ

  • ไม่รบกวน ขัดขวางบริการหรือทำให้เกิดอันตรายต่อบริการ เช่น การเข้าถึงหรือใช้งานในลักษณะที่นอกเหนือจากการเข้าถึงหรือใช้งานตามปกติ หรือทำการฉ้อโกงหรือหลอกลวง การแนะนำมัลแวร์ หรือการส่งสแปม การแฮ็ก หรือการข้ามระบบหรือมาตรการป้องกันของเรา

  • ไม่คัดลอก ดัดแปลง แก้ไข แจกจ่าย ขาย หรือให้เช่าส่วนใดส่วนหนึ่งของบริการหรือซอฟต์แวร์ของเรา และไม่ถอดรหัสแบบย้อนกลับ แยกส่วน หรือพยายามที่จะค้นหารหัสหรือจะเข้าถึงแหล่งที่มาพื้นฐานหรือโครงสร้างของบริการของเรา

คุณรับรู้และยอมรับว่าการกระทำที่ขัดกับหลักปฏิบัติพื้นฐานของผู้ใช้บริการอาจส่งผลให้เนื้อหาหรือบัญชีผู้ใช้ของคุณถูกยกเลิกหรือถูกระงับในทันทีได้ และคุณยังยอมรับว่าเราสามารถเรียกคืนบัญชีผู้ใช้ของคุณได้ ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม และหากคุณพบว่ามีการละเมิดข้อปฏิบัติดังกล่าว คุณสามารถรายงานการละเมิดที่เกิดขึ้นในเว็บไซต์คุณสามารถแจ้งกับเราได้ที่อีเมลล์ [email protected]

นโยบายความเป็นส่วนตัว


นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)

แพลตฟอร์ม KaiChan ได้กำหนดนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ในการดำเนินงานของแพลตฟอร์ม (“นโยบายฯ”) ขึ้น เพื่อเคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวและคุ้มครองรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านขณะที่ท่านเข้ามาใช้บริการ kaichan (เว็บไซต์ kaichan.co) โดยแพลตฟอร์มจะใช้มาตรการเพื่อจัดการ ควบคุม และปกป้องรักษาข้อมูลของท่านอย่างเหมาะสม เพื่อให้ท่านมั่นใจได้ว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ไว้จะถูกนำไปใช้ตรงตามความต้องการของท่านและถูกต้องตามกฎหมาย

1. แพลตฟอร์มจัดทำนโยบายฯ ฉบับนี้ขึ้นเพื่ออะไร

นโยบายฯ ฉบับนี้ถูกจัดทำขึ้นเพื่อแจ้งให้ท่านในฐานะผู้ใช้บริการซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบถึงวัตถุประสงค์และรายละเอียดของการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงสิทธิอันพึงมีของท่านตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

2. คำนิยามศัพท์ในนโยบายฯ ฉบับนี้

“การประมวลผลข้อมูล” หมายถึง การดำเนินการต่อข้อมูลส่วนบุคคล ด้วยวิธีการอัตโนมัติหรือวิธีการอื่น เช่น การเก็บ บันทึก จัดระบบ จัดโครงสร้าง เก็บรักษา เปลี่ยนแปลงหรือปรับเปลี่ยน การรับ พิจารณา ใช้ เปิดเผยด้วยการส่งต่อ เผยแพร่ หรือการกระทำอื่นใดซึ่งทำให้เกิดความพร้อมใช้งาน การจัดวางหรือผสมเข้าด้วยกัน การจำกัด การลบ หรือการทำลาย

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้ระบุตัวบุคคลได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

“ข้อมูลส่วนบุคคลแฝง” หมายถึง ข้อมูลที่ทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในลักษณะที่ทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลไม่สามารถระบุตัวเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้หากปราศจากการใช้ข้อมูลเพิ่มเติมประกอบ ทั้งนี้ ข้อมูลเพิ่มเติมนี้จะมีการเก็บรักษาไว้แยกออกจากกันและอยู่ภายใต้มาตรการเชิงเทคนิคและมาตรการเชิงบริหารเพื่อประกันว่าข้อมูลส่วนบุคคลจะไม่สามารถระบุไปถึงบุคคลธรรมดาได้

3. ข้อมูลส่วนบุคคลที่แพลตฟอร์มเก็บรวบรวมมีอะไรบ้าง

แพลตฟอร์มจะเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านดังต่อไปนี้

  1. ข้อมูลอุปกรณ์หรือเครื่องมือ ได้แก่ Device ID และ IP Address

  2. ข้อมูลบันทึกที่ใช้ติดตามตรวจสอบกิจกรรมการใช้งานต่าง เช่น ชื่อผู้ใช้, ข้อมูลอีเมล, ประวัติการชำระเงิน และประวัติการเข้าใช้งาน

4. วัตถุประสงค์ในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

แพลตฟอร์มจะดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อประโยชน์ในการให้บริการ ความสนใจการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การตลาด และการส่งเสริมการขาย เป็นต้น และเพื่อประโยชน์ในการติดต่อกับลูกค้าในโอกาสต่างๆ หากลูกค้า/ผู้ติดต่อฝผู้เข้าเยี่ยมชม ไม่ยินยอมให้แพลตฟอร์มเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลอาจทำให้แพลตฟอร์มไม่สามารถให้บริการแก่ท่านได้

5. ผู้มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า/ผู้ติดต่อ

ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครจะถูกใช้ในหน่วยงานต่าง ๆ ของแพลตฟอร์มเท่าที่จำเป็นเท่านั้น ตามวัตถุประสงค์และเท่าที่จำเป็นในการปฏิบัติงานของแพลตฟอร์ม และแพลตฟอร์มจะป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า/ผู้ติดต่อ โดยการควบคุมข้อมูลเพื่อไม่ให้สูญหาย ถูกทําลายโดยไม่เจตนา นําไปใช้ผิดประเภท หรือถูกเปิดเผย และเข้าถึงได้เฉพาะพนักงานของแพลตฟอร์ม หรือหน่วยงานที่ต้องเกี่ยวข้องโดยหน้าที่รับผิดชอบเท่านั้น

6. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

แพลตฟอร์มมีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ ปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอำนาจหรือโดยมิชอบ

7. การทบทวนและเปลี่ยนแปลงแนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

แพลตฟอร์มสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขแนวปฏิบัติเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย และ สอดคล้องกับแนวทางการบริหารที่เกี่ยวข้อง โดยแพลตฟอร์มจะประกาศแจ้งการเปลี่ยนแปลงให้ทราบอย่างชัดเจน

8. ช่องทางการติดต่อ

กรณีเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลต้องการติดต่อแพลตฟอร์มเกี่ยวกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ สามารถติดต่อได้ที่

นโยบายการคืนเงิน (Refund Policy)


ทางเราจะคืนเงินให้กับลูกค้าในกรณีดังต่อไปนี้

1. เกิดจากข้อผิดพลาดของระบบ และไม่สามารถเพิ่มคอยน์ให้ท่านได้

ระยะเวลาการคืนเงินค่าสินค้า

1.กรณีลูกค้าชำระเงินช่องทางตัดผ่านบัตรเครดิต ของธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศไทย จะทำการคืนเงินกลับไปยังบัตรเครดิตที่ลูกค้าใช้ในการชำระเงิน โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 15-20 วันทำการ ขึ้นอยู่กับรอบการตัดบัตรเครดิตของธนาคารเจ้าของบัตร ของลูกค้า

2.กรณีลูกค้าชำระเงินผ่านช่องทาง Internet Banking, เก็บเงินปลายทาง จะทำการคืนเงินกลับไปยังชื่อและเลขที่บัญชีที่ลูกค้าโอนจ่ายค่าสินค้ามาเท่านั้น ใช้ระยะเวลาประมาณ 2-3 วันทำการ