Be An Idol StartingFrom Zero

เริ่มต้นจาก0เพื่อเป็นไอดอล(จบแล้ว)

-

ไปลู่เวย เด็กฝึกหัดทีเดบิวต์มา3ปีแล้ว แต่ไม่มีชื่อเสียงเพราะเธอไม่ยอมทําตามคําแนะนําของผู้จัดการ เธอจะหาทางไหนที่สามารถเป็นไอดอลได้ตามแบบที่เธอต้องการ ติดตามกันได้เลยจ้า

โรแมนติก

ดราม่า

364

ไข่ดาวแปลมังงะ
ผู้แปลผลงานชิ้นนี้

ตอนที่ 26 - จบบริบูรณ์

1 เดือน ที่แล้ว

3 เหรียญ

ตอนที่ 25

1 เดือน ที่แล้ว

2 เหรียญ

ตอนที่ 24

1 เดือน ที่แล้ว

2 เหรียญ

ตอนที่ 23

1 เดือน ที่แล้ว

2 เหรียญ

ตอนที่ 22

1 เดือน ที่แล้ว

2 เหรียญ

ตอนที่ 21

1 เดือน ที่แล้ว

2 เหรียญ

ตอนที่ 20

1 เดือน ที่แล้ว

2 เหรียญ

ตอนที่ 19

1 เดือน ที่แล้ว

2 เหรียญ

ตอนที่ 18

1 เดือน ที่แล้ว

2 เหรียญ

ตอนที่ 17

1 เดือน ที่แล้ว

2 เหรียญ

ตอนที่ 16

1 เดือน ที่แล้ว

2 เหรียญ

ตอนที่ 15

1 เดือน ที่แล้ว

2 เหรียญ

ตอนที่ 14

1 เดือน ที่แล้ว

2 เหรียญ

ตอนที่ 13

1 เดือน ที่แล้ว

2 เหรียญ

ตอนที่ 12

1 เดือน ที่แล้ว

2 เหรียญ

ตอนที่ 11

1 เดือน ที่แล้ว

2 เหรียญ

ตอนที่ 10

1 เดือน ที่แล้ว

2 เหรียญ

ตอนที่ 9

1 เดือน ที่แล้ว

2 เหรียญ

ตอนที่ 8

1 เดือน ที่แล้ว

2 เหรียญ

ตอนที่ 7

1 เดือน ที่แล้ว

2 เหรียญ

ตอนที่ 6

1 เดือน ที่แล้ว

2 เหรียญ

ตอนที่ 5

1 เดือน ที่แล้ว

2 เหรียญ

ตอนที่ 4

1 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 3

1 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 2

1 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 1

1 เดือน ที่แล้ว

ไข่ดาวแปลมังงะ

ผู้เผยแพร่ผลงาน