Level Drain

เกราะฟาร์มเลเวล

Level Drain

ในโลกที่เลเวลคือทุกสิ่งทุกอย่าง อัลคา ชายผู้ใฝ่ฝันที่อยากจะเป็นนักผจญภัยแต่เขานั้นไม่สามารถอัพเลเวลได้ ทำให้เขาต้องอยู่เลเวล 1 และต้องคอยหาเศษซากศพที่มีค่าจากมอนสเตอร์เอาไปขายเพื่อที่จะประทังชีวิตของตัวเอง จน........

แฟนตาซี

ผจญภัย

แอ็คชั่น

ปริศนา

ฮาเร็ม

4.3K

bosszaja
ผู้แปลผลงานชิ้นนี้

ตอนที่ 46

2 เดือน ที่แล้ว

2 เหรียญ

ตอนที่ 45

3 เดือน ที่แล้ว

2 เหรียญ

ตอนที่ 44

3 เดือน ที่แล้ว

2 เหรียญ

ตอนที่ 43

3 เดือน ที่แล้ว

2 เหรียญ

ตอนที่ 42

3 เดือน ที่แล้ว

2 เหรียญ

ตอนที่ 41

3 เดือน ที่แล้ว

2 เหรียญ

ตอนที่ 40

3 เดือน ที่แล้ว

2 เหรียญ

ตอนที่ 39

5 เดือน ที่แล้ว

2 เหรียญ

ตอนที่ 38

5 เดือน ที่แล้ว

2 เหรียญ

ตอนที่ 37

5 เดือน ที่แล้ว

2 เหรียญ

ตอนที่ 36

5 เดือน ที่แล้ว

2 เหรียญ

ตอนที่ 35

5 เดือน ที่แล้ว

2 เหรียญ

ตอนที่ 34

5 เดือน ที่แล้ว

2 เหรียญ

ตอนที่ 33

5 เดือน ที่แล้ว

2 เหรียญ

ตอนที่ 32

5 เดือน ที่แล้ว

2 เหรียญ

ตอนที่ 31

5 เดือน ที่แล้ว

2 เหรียญ

ตอนที่ 30

5 เดือน ที่แล้ว

2 เหรียญ

ตอนที่ 29

5 เดือน ที่แล้ว

2 เหรียญ

ตอนที่ 28

5 เดือน ที่แล้ว

2 เหรียญ

ตอนที่ 27

5 เดือน ที่แล้ว

2 เหรียญ

ตอนที่ 26

5 เดือน ที่แล้ว

2 เหรียญ

ตอนที่ 25

5 เดือน ที่แล้ว

2 เหรียญ

ตอนที่ 24

5 เดือน ที่แล้ว

2 เหรียญ

ตอนที่ 23

5 เดือน ที่แล้ว

2 เหรียญ

ตอนที่ 22

5 เดือน ที่แล้ว

2 เหรียญ

ตอนที่ 21

5 เดือน ที่แล้ว

2 เหรียญ

ตอนที่ 20

5 เดือน ที่แล้ว

2 เหรียญ

ตอนที่ 19

5 เดือน ที่แล้ว

2 เหรียญ

ตอนที่ 18

5 เดือน ที่แล้ว

2 เหรียญ

ตอนที่ 17

5 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 16

5 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 15

5 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 14

5 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 13

5 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 12

5 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 11

5 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 10

5 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 9

5 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 8

5 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 7

5 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 6

5 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 5

5 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 4

5 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 3

5 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 2

5 เดือน ที่แล้ว

ตอนที่ 1

5 เดือน ที่แล้ว

bosszaja

ผู้เผยแพร่ผลงาน